Klauzula informacyjna

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH

Administrator danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest Grażyna Grot-Duziak prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą MiceExpert Grażyna Grot-Duziak z siedzibą w Warszawie przy ul. S.Kunickiego 41 A, 01-492 Warszawa, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 522 158 29 48.

Dane kontaktowe: e-mail: g.duziak@miceexpert.pl , nr. tel.: 601 290 567

Cele i podstawy przetwarzania

Dane są przetwarzane, gdy jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, lub gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze – np. wystawianie faktur, lub gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora – np. dochodzenie roszczeń kierowanych do i przez Administratora. Mogą być one przetwarzane również wtedy, kiedy zostały podane przez inną osobę, np.: pracodawcę lub inny podmiot wskazał Cię jako osobę kontaktową w związku z zawarciem/realizacją umowy (w tym w związku z Twoim udziałem w organizowanym przez nas szkoleniu), Twoje dane będą przetwarzane w zakresie ujawnionym przez ten podmiot (standardowo jest to imię, nazwisko, stanowisko, adres e-mail i nr telefonu).

Dane przetwarzane są również, gdy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. Zgoda może być w każdym czasie wycofana.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, organy, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym, które na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych podpisanych z Administratorem zgodnie z art. 28 RODO przetwarzają dane na zlecenie i w imieniu Administratora np. świadczenie usług hostingowych przez zewnętrznych dostawców. Odrębną kategorią odbiorów mogą być podmioty uprawnione do obsługi doręczeń czy banki w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń.

Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe przechowywane będą przez okres realizacji celu oraz przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

– prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

– prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne, a także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;

– prawo do ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Więcej informacji o prawach przysługujących osobom, których dane dotyczą, zawierają przepisy art. 12-23 RODO:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Złóż zapytanie dot. współpracy

Błąd: Brak formularza kontaktowego.