Czy warto brać udział w branżowych targach? Co z nich wynosimy?

To pytanie często sobie zadajemy, kiedy dostajemy kolejne zaproszenie.Branża turystyczna kocha podróże, jesteśmy z natury bardzo relacyjni i lubimy się spotykać, rozmawiać, bawić się na branżowych imprezach. Europejskie branżowe targi MICE – EIBTM w Barcelonie czy IMEX we Frankfurcie to jedne z tych targów, na których można powiedzieć należałoby by być, czy to w roli exhibitora czy buyera. Targom towarzyszą imprezy organizowane przez wystawców. W czasie pandemii targi albo odbywają się online, hybrydowo, lub na miejscu, jak EIBTM 2021 w Barcelonie , które właśnie odwiedziłam jako Hosted Buyer.

Hosted buyers mają zapewnione: przelot, hotel, na 1 lub 2 noce oraz transfer i przekąski w hali targowej. Zakwalifikowani hosted buyers maja też obowiązki, tzn. realizację określonej   liczbę spotkań każdego dnia.

Co dają nam targi?

 •  Poczucie przynależności do tej wielkiej światowej rodziny
 • Podtrzymywanie relacji z partnerami biznesowymi
 • Możliwość spotkania nowych potencjalnych partnerów
 • Udział w sesjach i warsztatach
 • Poznanie nowych destynacji
 • Networking

Jakie były targi EIBTM 2021 w Barcelonie ?  Oczywiście targi te odbyły się zgodnie z zaleceniami epidemicznymi. Udział w nich mogły wziąć tylko osoby zaszczepione lub z negatywnym wynikiem testu. Liczba osób na stoiskach była ograniczona. Unikano też poczęstunków i party na stoiskach, co w ubiegłych latach było już tradycją.

Targi te były według mnie: inne, mniejsze, z ograniczeniami i w cieniu nowego wirusa i możliwych lock downów,  ale nadal ciekawe.Odnotowałam wielkich nieobecnych – tzn.  brak wystawców lub nieliczna reprezentacja z Ameryki Południowej, Ameryki Północnej, Azji i Afryki.

W tym roku ciekawie prezentowały się stoiska krajów Europy Południowej i Północnej Skandynawii, Bałkanów, Turcji ,było tam wielu wystawców i wielu odwiedzających,

Narodowe stoisko Polski zasługuje na uwagę: przestronne, lekkie , widoczne z daleka, dobrze usytuowane.

Targi to dobra okazja aby się pokazać i spotkać profesjonalistów z branży. Tradycyjnie kraje Zatoki mocno się promują. Zdziwił brak Arabii Saudyjskiej, gdyż ostatnio dużo mówi się o otwarciu KSA na przyjazdy turystyczne i MICE.

Ciekawą propozycję usłyszałam na stoisku Bahrajnu. Jednodniowa wycieczka do KSA ( to tylko 45 minut jazdy busem ) może być hitem wyjazdu incentive do Bahrajnu, który szczyci się  tym, że jest bardzo autentyczny i można tam poznać prawdziwą kulturę arabską, a hotele są o ok 30% tańsze niż w innych krajach regionu,

Qatar przygotowuje się na World Cup w listopadzie 2022. Podczas rozmowy z DMC padł pomysł, aby grupie zorganizować ciekawy pobyt w Omanie,  a na wybrany mecz grupa może lecieć samolotem.  Lot trwa 1,30 min i mamy 2 kraje w jednej podróży.

Podczas rozmowy z Walencia Convention Bureau dowiedziałam, się że Walencja to pierwsze w świecie miasto, które zaczęło mierzyć ślad węglowy. Sustainable growth jest tu traktowany poważnie.

Spotkanie z Alicante Convention Bureau było równie ciekawe. W Elche niedaleko Alicante  jest największy gaj palmowy w Europie – a must w programie incentive.

Malezja – spotkanie  z prowincją Serawak – Caroline opowiedziała mi o wyjątkowej atrakcji – żabi szlak. Podglądanie 61 gatunków żab jest tutaj hitem.

Podczas rozmowy na stoisku cypryjskim skomentowałam, że w tym roku brak jest gadżetów i prezentów, które zwyczajowo przywożono dla potencjalnych klientów. Klea Symeou podzieliła się ze mną swoją koncepcją na donację na organizację Czerwony Krzyż zamiast kupowania i rozdawania gadżetów. Pomysł godny naśladowania!

Ras Al Khaimah stawia na aktywny wypoczynek, rozszerza ofertę atrakcji, a najdłuższa zip line na świecie to jest strzał w dziesiątkę. Hotele All inclusive, bliskość Dubaju i komplementarna oferta sprawiają, że liczby przyjazdów do tego Emiratu dynamicznie rosną.

Przesympatyczne spotkania odbyłam na stoiskach Gruzji i Czarnogóry, Ministerstwo Turystyki docenia możliwość dotarcia do potencjalnych klientów na targach.

Polska zaprezentowała się w tym roku okazale, nowoczesne stoisko, sporo wystawców, muzyczne poranki – tzn.  band  muzyczny witający gości rano przy wejściu na targi oraz banery reklamowe. Wiele wysiłku w organizacje włożyła @Aneta Książek, POT, Poland CVB . ICCA wybrało Kraków na miejsce swojego kongresu w 2022. Fakt ten celebrowano  podczas koktajlu. Gospodynie Aneta Książek i Małgorzata Przygórska-Skowron zaprosiły profesjonalistów z branży do Polski, a w szczególności do Krakowa. Miło było popatrzeć jak smakują gościom polskie   słodycze i naturalne soki.

W ciągu dwóch dni zrealizowałam 26 spotkań, każde ciekawe, nie sposób je wszystkie opisać. Wybrałam, te które z pewnością zainspirują mnie do dalszych rozmów i poszukiwań najlepszych rozwiązań dla klientów.

Odwiedzający utrzymywali uśmiechy na twarzach i byli szczęśliwi, że obecność na targach  stacjonarnych to już oznaka powrotu do normalności. Jak szybki ten powrót będzie? nikt nie miał na targach kryształowej kuli aby przewidzieć przyszłość dla naszej branży :))  a doniesienie o kolejnym wirusie odebrały nieco optymizmu.

Dzisiaj dostałam powiadomienie z EITBM w Barcelonie o dacie targów na 2022 i zachętę do rejestracji zainteresowania udziałem w kolejnej edycji. Oczywiście mówię TAK i gorąco zachęcam do udziału! Zachęcam wystawcow aby byli widoczni, potwierdzili, że działaja, ze czekaja na klientów, zachęcam kuoujących aby odświeżyli swoją wiedzę i dali sie zainspirować nowymi pomysłami.

 ENGLISH version

Is it worth participating in trade fairs? What do we take away from them?

This is the question we often ask ourselves when we receive information or invitation.

The travel industry loves travelling, we are very relational by nature and we like to meet, talk and have fun at industry events.

European MICE trade fairs – EIBTM in Barcelona or IMEX in Frankfurt – are one of those fairs that one could say, we should attend whether as an exhibitor or a buyer.

The trade fairs are accompanied by events organised by the exhibitors. In times of pandemic, trade fairs either take place online, hybrid or on-site, like EIBTM 2021 in Barcelona, which I recently attended as a Hosted Buyer.

Hosted buyers are provided with: flight, hotel for 1 or 2 nights, as well as transfers and refreshments in the exhibition hall. Qualified hosted buyers also have obligations, i.e. the number of meetings to be held each day.

What benefits do we have when we attend fairs?

 • A sense of belonging to this great world family
 • Maintaining relations with business partners
 • Opportunity to meet new potential partners
 •  Participation in sessions and workshops
 • Meeting new destinations
 • Networking

How was EIBTM 2021 in Barcelona?  Of course, this fair was held in accordance with epidemic recommendations. Only vaccinated people or those with a negative test result were allowed to participate. The number of people at the stands was limited. Refreshments and parties at the stands were avoided, which was already a tradition in previous years.

This fair was in my opinion: different, smaller, with limitations and in the shadow of a new virus and possible lockdowns but yet interesting,

I noted the “great absentees”, the lack of exhibitors or a small representation from South America, North America, Asia and Africa,

This year the stands of countries from Southern and Northern Europe, Scandinavia and the Balkans, Turkey were very interesting and attracted many visitors. Poland’s national stand deserves attention: spacious, modern, visible from afar, well situated,

The fair is a good opportunity to show off and meet industry professionals. Traditionally, the Gulf countries promote themselves strongly. I was surprised by the lack of Saudi Arabia, because recently there has been a lot of talk about opening the KSA for tourist and MICE arrivals. I got an interesting proposal at the Bahrain stand: a one-day trip to KSA (it is only a 45-minute drive) could be the hit of an incentive trip to Bahrain, which prides itself on being very authentic and where you can get to know the real Arab culture.

Qatar is preparing for the World Cup in November 2022 and during a conversation with the DMC, the idea came up that the we could arrange an interesting stay in Oman and the group could fly to the selected match. The flight takes 1.30 minutes so we have 2 countries in one trip. During a conversation with Valencia Convention Bureau, I learned that Valencia is the first city in the world to start measuring its carbon footprintSustainable growth is taken seriously here.The meeting with Alicante Convention Bureau was equally interesting. In Elche, near Alicante, there is the largest palm grove in Europe – a must see in the incentive programme.

Malaysia – meeting with Serawak province – Caroline told me about a unique attraction – the frog trail. Watching 61 species of frogs is a hit here.

While chatting at the Cyprus stand, I commented that this year there was a lack of gadgets and gifts that were customarily brought for potential customers.

Klea Symeou shared with me her concept of donating to the Red Cross organisation instead of buying and giving away gadgets. A worthy idea!

Ras Al Khaimah focuses on active vacation, extends the offer of attractions, and the longest zip line in the world is a hit. All-inclusive hotels, location close to Dubai and a complementary offer make the number of arrivals in this Emirate grow dynamically.

I had also a very  nice meeting at the stand of Georgia and Montenegro, Ministry of Tourism appreciates the opportunity to reach out to potential customers at the fair and cooperation with polish market.

 Poland presented itself magnificently this year, with a modern stand, many exhibitors, musical mornings – i.e. a musical band greeting guests in the morning at the entrance to the fair, and advertising banners.

A lot of effort was put into the organisation by @Aneta Książek, PTO, Poland CVB

The ICCA has chosen Krakow as the venue for its 2022 congress, a fact which was celebrated at a cocktail party. Hosts Aneta Książek and Małgorzata Przygórska-Skowron invited industry professionals to Poland, and to Krakow in particular. It was nice to see  the degustation of Polish sweets and natural juices.  

During two days I had 26 meetings, it is impossible to describe each of them. I have chosen those that will certainly inspire me to further discussions and search for the best solutions for customers.

The visitors kept smiles on their faces and were happy that the presence at the stationary fair was a sign of return to normality.

How fast will this return be? Nobody had a crystal ball at the fair to see the future …. Jand the report of another new  virus affecting our industry  took away some of the optimism.

Today I received a notification from EITBM in Barcelona about the date of the 2022 fair and an encouragement to register interest in attending the next edition.

Of course I say YES and strongly urge Exhibitors to attend, to be visible and to get new customers. I encourage Buyers to come and refresh their knowledge or get new one.

Złóż zapytanie dot. współpracy

Błąd: Brak formularza kontaktowego.